Pentru autori

Tematica revistei

Ca tematică, revista are un caracter multidisciplinar orientat pe domeniile biomedical, sănătate, efort fizic, ştiinţe soci­ale, aplicate la activităţile de educaţie fizică şi sport, astfel încât subiectele tratate și autorii aparţin mai multor specialităţi din aceste domenii. Principalele rubrici sunt: „Articole originale” și „Articole de sinteză”.

Exemplificăm rubrica „Articole de sinteză” prin temele importante expuse: stresul oxidativ în efortul fizic; antrenamentul mintal; psihoneuroendocrinologia efortului sportiv; cultura fizică în practica medicului de familie; sporturi extreme și riscuri; determinanți emoționali ai performanței; recuperarea pacienților cu suferințe ale coloanei vertebrale; sindroame de stres și psihosomatică; educația olimpică, aspecte juridice ale sportului; efortul fizic la vârstnici; tulburări ale psihomotricității; pre­gătirea sportivă la altitudine; fitness; biomecanica mișcărilor; testele EUROFIT și alte metode de evaluare a efortului fizic; reacții adverse ale eforturilor; endocrinologie sportivă; depresia la sportivi; dopajul clasic și genetic; Jocurile Olimpice etc.

Dintre articolele consacrate studiilor şi cercetărilor experimentale notăm pe cele care vizează: metodica educaţiei fizi­ce şi sportului; influenţa unor ioni asupra capacităţii de efort; profilul psihologic al studentului la educaţie fizică; metodica în gimnastica sportivă; selecţia sportivilor de performanţă.

Alte articole tratează teme particulare vizând diferite sporturi: înotul, gimnastica ritmică şi artistică, handbalul, vole­iul, baschetul, atletismul, schiul, fotbalul, tenisul de masă şi câmp, luptele libere, sumo.

Autorii celor două rubrici de mai sus sunt medici, profesori şi educatori din învăţământul universitar şi preuniversitar, antrenori, cercetători ştiinţifici etc.

Alte rubrici ale revistei sunt: editorialul, actualităţile editoriale, recenziile unor cărţi – ultimele publicate în domeniu, la care se adaugă şi altele prezentate mai rar (invenţii şi inovaţii, universitaria, preuniversitaria, forum, remember, calendar competiţional, portrete, evenimente ştiinţifice).

Subliniem rubrica “Memoria ochiului fotografic”, unde se prezintă fotografii, unele foarte rare, ale sportivilor din trecut şi prezent.

De menţionat articolele semnate de autori din Republica Moldova privind organizarea învăţământului sportiv, variabi­litatea ritmului cardiac, etapele adaptării la efort, articole ale unor autori din Franţa, Portugalia, Canada.

Scopul principal al revistei îl constituie valorificarea rezultatelor activităţilor de cercetare precum şi informarea per­manentă şi actuală a specialiştilor din domeniile amintite. Revista îşi asumă şi un rol important în îndeplinirea punctajelor necesare cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar precum şi medicilor din reţeaua medicală (prin recunoaşterea revistei de către Colegiul Medicilor din România), în avansarea didactică şi profesională.

Un alt merit al revistei este publicarea obligatorie a cuprinsului şi a câte unui rezumat în limba engleză, pentru toate articolele. Frecvent sunt publicate articole în extenso într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză).

Întregul conţinut al revistei este disponibil imediat după publicare şi este în regim Open Access.

Revista este publicată trimestrial iar lucrările sunt acceptate pentru publicare în limba română şi engleză. Arti­colele vor fi redactate în format WORD (nu se acceptă articole în format PDF). Expedierea se face prin e-mail sau pe dischetă (sau CD-ROM) şi listate, prin poştă pe adresa redacţiei. Lucrările colaboratorilor rezidenţi în străinătate şi ale autorilor români trebuie expediate pe adresa redacţiei:

Revista «Palestrica Mileniului III»

Redactor şef: Prof. dr. Traian Bocu

Adresa de contact: palestrica@gmail.com sau traian_bocu@yahoo.com

Adresa poştală: Str. Clinicilor nr.1 cod 400006, Cluj-Napoca, România

Telefon:0264-598575

Website: www.pm3.ro

Obiective

Ne propunem ca revista să continue a fi o formă de valorificare a rezultatelor activităţii de cercetare a colaboratorilor săi, în special prin stimularea participării acestora la competiţii de proiecte. Menţionăm că articolele publicate în cadrul revistei sunt luate în considerare în procesul de promovare în cariera universitară (acreditare obţinută în urma consultării Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare).

Ne propunem de asemenea să încurajăm publicarea de studii şi cercetări, care să cuprindă elemente originale relevante mai ales de către tineri. Toate articolele vor trebui să aducă un minimum de contribuţie personală (teoretică sau practică), care să fie evidenţiată în cadrul articolului.

În perspectivă ne propunem îndeplinirea criteriilor care să permită promovarea revistei la niveluri superioare cu recu­noaştere internaţională.

STRUCTURA ŞI TRIMITEREA ARTICOLELOR

Manuscrisul trebuie pregătit în acord cu prevederile Comitetului Internaţional al Editurilor Revistelor Medicale (http:// www.icmjee.org).

Numărul cuvintelor pentru formatul electronic:

– 4000 cuvinte pentru articolele originale,

– 2000 de cuvinte pentru studiile de caz,

– 5000–6000 cuvinte pentru articolele de sinteză.

Format pagină: redactarea va fi realizată în format A4. Paginile listate ale articolului vor fi numerotate succesiv de la 1 până la pagina finală.

Font: Times New Roman, mărime 11 pt.; redactarea se va face pe pagina întreagă, cu diacritice, la două rânduri, res­pectând margini egale de 2 cm pe toate laturile.

Ilustraţiile:

Figurile (grafice, fotografii etc.) vor fi numerotate consecutiv în text, cu cifre arabe. Vor fi editate cu programul EXCEL sau SPSS, şi vor fi trimise ca fişiere separate: „figura 1.tif”, „figura 2. jpg”, iar la solicitarea redacţiei şi în original. Fiecare grafic va avea o legendă care se trece sub figura respectivă.

Tabelele vor fi numerotate consecutiv în text, cu cifre romane, şi vor fi trimise ca fişiere separate, însoţite de o legendă ce se plasează deasupra tabelului.

PREGĂTIREA ARTICOLELOR

1. Pagina de titlu: – cuprinde titlul articolului (maxim 45 caractere), numele autorilor urmat de prenume, locul de muncă, adresa postală a instituţiei, adresa poștală şi adresa e-mail a primului autor. Va fi urmat de titlul articolului în limba engleză.

2. Rezumatul: Pentru articolele experimentale este necesar un rezumat structurat (Premize-Background, Obiective- Aims, Metode-Methods, Rezultate-Results, Concluzii-Conclusions), în limba română, de maxim 250 cuvinte (20 de rânduri, font Times New Roman, font size 11), urmat de 3–5 cuvinte cheie (dacă este posibil din lista de termeni consa­craţi). Toate articolele vor avea un rezumat în limba engleză. Nu se vor folosi prescurtări, note de subsol sau referinţe.

Premize şi obiective: descrierea importanţei studiului şi precizarea premizelor şi obiectivelor cercetării.

Metodele: includ următoarele aspecte ale studiului:

Descrierea categoriei de bază a studiului: de orientare sau aplicativ.

Localizarea şi perioada de desfăşurare a studiului. Colaboratorii vor prezenta descrierea şi mărimea loturilor, sexul (genul), vârsta şi alte variabile socio-demografice.

Metodele şi instrumentele de investigaţie folosite.

Rezultatele vor prezenta datele statistice descriptive şi inferenţiale obţinute (cu precizarea testelor statistice folosite): diferenţele dintre măsurătoarea iniţială şi cea finală, pentru parametri investigaţi, semnificaţia coeficienţilor de corelaţie. Este obligatorie precizarea nivelului de semnificaţie (valoarea p sau mărimea efectului d) şi a testului statistic folosit etc.

Concluziile care au directă legătură cu studiul prezentat.

Articolele de orientare şi studiile de caz vor avea un rezumat nestructurat (fără a respecta structura articolelor experi­mentale) în limita a 150 cuvinte (maxim 12 rânduri, font Times New Roman, font size 11).

3. Textul

Articolele experimentale vor cuprinde următoarele capitole: Introducere, Ipoteză, Materiale şi Metode (inclusiv infor­maţiile etice şi statistice), Rezultate, Discutarea rezultatelor, Concluzii (şi propuneri). Celelalte tipuri de articole, cum ar fi articolele de orientare, studiile de caz, editorialele, nu au un format impus.

Răspunderea pentru corectitudinea materialelor publicate revine în întregime autorilor.

4. Bibliografia

Bibliografia va cuprinde:

Pentru articole din reviste sau alte periodice se va menţiona: numele tuturor autorilor şi iniţialele prenumelui, anul apariţiei, titlul articolului în limba originală, titlul revistei în prescurtare internaţională (caractere italice), numărul volu­mului, paginile

Articole: Pop M, Albu VR, Vişan D et al. Probleme de pedagogie în sport. Educaţia Fizică şi Sportul 2000; 25(4):2-8.

Cărţi: Drăgan I (coord.). Medicina sportivă aplicată. Ed. Editis, Bucureşti 1994, 372-375.

Capitole din cărţi: Hăulică I, Bălţatu O. Fiziologia senescenţei. În: Hăulică I. (sub red.) Fiziologia umană. Ed. Medi­cală, Bucureşti 1996, 931-947.

Începând cu revista 4/2010, fiecare articol va trebui să se bazeze pe un minimum de 15 şi un maximum de 100 referinţe bibliografice, în majoritate articole nu mai vechi de 10 ani. Sunt admise un număr limitat de cărţi şi articole de referinţă (1-3), cu o vechime mai mare de 10 ani. Un procent de 20% din referinţele bibliografice citate trebuie să menţioneze lite­ratură străină studiată, cu respectarea criteriului actualităţii acesteia (nu mai vechi de 10 ani).

Procesul de recenzare (peer-review)

Într-o primă etapă toate materialele sunt revizuite riguros de cel puţin doi referenţi competenţi în domeniu respectiv (profesori universitari doctori şi doctori docenţi) pentru ca textele să corespundă ca fond şi formă de prezentare cerinţelor unei reviste serioase. După această etapă materialele sunt expediate referenţilor revistei, în funcţie de profilul materialelor. În urma observaţiilor primite din partea referenţilor, redacţia comunică observaţiile autorilor în vederea corectării acestora şi încadrării în cerinţele de publicare impuse de revistă. Acest proces (de la primirea articolului până la transmiterea ob­servaţiilor) durează aproximativ 4 săptămâni. Cu această ocazie se comunică autorului daca articolul a fost acceptat spre publicare sau nu. În situaţia acceptării, urmează perioada de corectare a articolului de către autor în vederea încadrării în criteriile de publicare.

Conflicte de interese

Se cere autorilor să menţioneze toate posibilele conflicte de interese incluzând relaţiile financiare şi de alte tipuri. Dacă sunteţi siguri că nu există nici un conflict de interese vă rugăm să menţionaţi acest lucru. Sursele de finanţare ar trebui să

fie menţionate în lucrarea dumneavoastră.

Precizări

Precizările trebuie făcute doar în legătură cu persoanele din afara studiului, care au avut o contribuţie substanţială la studiul respectiv, cum ar fi anumite prelucrări statistice sau revizuirea textului în limba engleză. Autorii au responsabilita­tea de a obţine permisiunea scrisă din partea persoanelor menţionate cu numele în cadrul acestui capitol, în caz că cititorii se referă la interpretarea rezultatelor şi concluziilor acestor persoane. De asemenea, la acest capitol se vor face precizări în cazul în care articolul valorifică rezultate parţiale din anumite proiecte sau dacă acesta se bazează pe teze de masterat sau doctorat susţinute de autor, alte precizări.

Criterii deontologice

Redacţia va răspunde în timp util autorilor privind acceptarea, neacceptarea sau necesitatea modificării textului şi îşi rezervă dreptul de a opera modificări care vizează forma lucrărilor.

Nu se acceptă lucrări care au mai fost tipărite sau trimise spre publicare la alte reviste. Autorii vor trimite redacţiei odată cu articolul propus spre publicare, într-un fişier word separat, o declaraţie scrisă în acest sens, cu angajamentul respectării normelor deontologice referitoare la citarea surselor pentru materialele folosite (referinţe bibliografice, figuri, tabele, chestionare).

Pentru articolele originale, în conformitate cu îndeplinirea condiţiilor Declaraţiei de la Helsinki, a Protocolului de la Amsterdam, a Directivei 86/609/EEC şi a reglementărilor Comisiilor de Bioetică din locaţiile unde s-au efectuat studiile, autorii trebuie să prezinte:

– acordul informat din partea familiei, pentru studiile pe copii şi juniori;

– acordul informat din partea subiecţilor adulţi, pacienţi şi sportivi, pentru participare;

– adeverinţă de Malpraxis pentru medici, pentru cercetările/studiile pe subiecţi umani;

– adeverinţă din partea Comisiilor de Etică, pentru protocolul de studiu pe subiecţi umani;

– adeverinţă din partea Comisiilor de Bioetică, pentru protocolul de studiu pe animale.

Datele vor fi menţionate în articol la secţiunea Material şi metodă. Documentele vot fi obţinute înainte de începerea studiului. Se va menționa și numărul de înregistrare al adeverinţei din partea Comisiilor de Etică.

Materialele trimise la redacţie nu se restituie autorilor, indiferent dacă sunt publicate sau nu.

ÎN ATENŢIA SPONSORILOR

Solicitările pentru spaţiile de reclamă, vor fi adresate redacţiei revistei “Palestrica Mileniului III”, Str. Clinicilor nr. 1, cod 400006 Cluj-Napoca, România. Preţul unei pagini de reclamă full color A4 pentru anul 2012 va fi de 250 EURO pen­tru o apariţie şi 800 EURO pentru 4 apariţii. Costurile publicării unui Logo pe coperţile revistei, vor fi stabilite în funcţie de spaţiul ocupat. Plata se va face în contul Societăţii Medicale Române de Educaţie Fizică şi Sport, CIF 26198743. Banca Transilvania, sucursala Cluj Cod IBAN: RO32 BTRL 0130 1205 S623 12XX (LEI).

ÎN ATENŢIA ABONAŢILOR

Revista ”Palestrica Mileniului III” este tipărită trimestrial, preţul unui abonament fiind pentru străinătate de 100 Euro pentru instituţii, şi 50 Euro individual. Pentru intern, preţul unui abonament instituţional este de 150 lei, al unui abona­ment individual de 120 lei. Menţionăm că taxele de difuzare poştală sunt incluse în costuri.

Plata abonamentelor se va face prin mandat poştal în contul Societăţii Medicale Române de Educaţie Fizică şi Sport, CIF 26198743. Banca Transilvania, sucursala Cluj Cod IBAN: RO32 BTRL 0130 1205 S623 12XX (LEI); RO07 BTRL 01304205 S623 12XX (EURO); RO56 BTRL 01302205 S623 12XX (USD). SWIFT: BTRLRO 22

Precizăm că începând cu anul 2010 a fost introdusă taxa de articol. Ca urmare, toţi autorii semnatari ai unui articol vor achita împreună suma de 150 Lei, în contul Societăţii Medicale Române de Educaţie Fizică şi Sport publicat mai sus.

Autorii care au abonament vor fi scutiţi de această taxă de articol.

Alte informaţii se pot obţine online de pe www.pm3.ro „Pentru autori” sau pe adresa de mail a redacţiei palestrica@ gmail.com sau pe adresa poştală: Str. Clinicilor nr.1 cod 400006, Cluj-Napoca, România, Telefon:0264-598575.

INDEXAREA

Titlul revistei: Palestrica Mileniului III – Civilizaţie şi sport

pISSN: 1582-1943; eISSN: 2247-7322; ISSN-L: 1582-1943

Profil: revistă de studii şi cercetări interdisciplinare

Editor: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca şi Societatea Medicală Română de Educaţie Fizică şi Sport, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj

Nivelul de atestare al revistei: revistă acreditată în categoria B+ de CNCS în perioadele 2007-2011 şi atestată CMR din anul 2003 şi în prezent

Revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI): EBSCO, Academic Search Complete, USA şi Index Coper­nicus, Journals Master List, Polonia, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Sweden

Anul primei apariţii: 2000

Periodicitate: trimestrială

Cuprinsul, rezumatele şi instrucţiunile pentru autori se găsesc pe pagina de Internet: http://www.pm3.ro Accesul la cuprins şi rezumate (în format pdf) este gratuit.